Hủ Thảo Vi Huỳnh - Bài Cốt ft. Song Sênh | 腐草为萤 - 排骨 ft. 双笙

PN

Hủ Thảo Vi Huỳnh - Bài Cốt ft. Song Sênh | 腐草为萤 - 排骨 ft. 双笙
Download
 • Xiān ruò de yūní zhōng yāo yě
  tuí fèi zài jì xià dì sān yuè
  zuì yòu nèn de xīn yè lián diāo líng dōu bù xiè
  hébì shēng lí sǐ bié

  yuán rùn luǎn shí jiān liáo rào chóng shēng de huǒ zhòng
  guāng yīn zhǐ fāng cùn yán xù le kū róng
  lín lí cǎo yán xià shuí zhuàng rù chuāng qián jiù dēng lóng
  cā liàng le cāng cù de chóng féng

  yú qīng píng zhī mò fēng lù gèng pó suō
  hái yǐ wéi cǐ kè qià féng yīn guǒ
  shì chūn qiū kāi luò huò yín yè shǎn shuò
  nǎ ge gèng zhí dé yī cuò zài cuò

  zhé fú de suí duàn jīng yáo yè
  téng kōng zài yī huā yī shì jiè
  qū ké kuài yào lěng què huá yán hái shèng jǐ yè
  sī niàn dàn mù wèi xiē

  qīng qiǎn chí táng biān chóng shēng pò tǔ de chōng dòng
  tiān dì zhèng líng lóng bìn zàng le fēi chóng
  tiáo tiáo hé hàn jiān yǒu lín huǒ zhuì dì rú huì fēng
  shē wàng zhe néng shēng sǐ xiāng yōng

  yú qīng píng zhī mò fēng lù gèng pó suō
  hái yǐ wéi cǐ kè qià féng yīn guǒ
  shì chūn qiū kāi luò huò yín yè shǎn shuò
  shuí qíng yuàn jiāng cuò jiù cuò

  yú shèng xià zhī mò rù yè réng zhuó rè
  yòu yī chǎng lí hé kāi shǐ qī cè
  shì shàn dǐ shǎn duǒ huò yǔ shuǐ cuī zhé
  nǎ lǐ dōu zhí dé liàn liàn bù shě
Bình luận 0