Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (Giảng Kí) - Tập 01

A Di Đà Phật MTV

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (Giảng Kí) - Tập 01
Download
  • Chư Phật Bồ-tát đều đi theo thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là Phật đạo, là Bồ-tát đạo, là đạo thánh nhân. Chúng ta nên đi theo đường này, đi theo con đường này mới là người thật sự có trí tuệ, người thật sự giác ngộ, người thật sự quay đầu. Quay đầu là bờ. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Phải từ chỗ khởi tâm động niệm, đây là bạn thật làm.
Bình luận 0