202220 HayXeLongDungXeAo

Huynh Christian Timothy

202220 HayXeLongDungXeAo
Download
  • https://timhieutinlanh.com/hay-xe-long-dung-xe-ao/

    “Hãy xé lòng của các ngươi, đừng xé áo của các ngươi. Hãy trở lại với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Vì Ngài là từ ái và thương xót, chậm giận và nhiều sự lành, đổi ý về sự dữ.” (Giô-ên 2:13).

    202220 Bài Giảng Trong Năm 2022
    Hãy Xé Lòng! Đừng Xé Áo!
Bình luận 0