308 TheNhanOiXinMoi Pris

Huynh Christian Timothy

308 TheNhanOiXinMoi Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/the-nhan-oi-xin-moi/
  Thế Nhân Ơi! Xin Mời
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  20/06/2022
  Theo Nhạc Điệu: Lambada
  của: Kaoma

  “Ngài phán: Kỳ đã trọn và Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.” (Mác 1:15).

  1… 2… 3…
  Thế nhân ơi! Xin mời
  cùng đến bên Jesus đón nhận tình Ngài.
  Hát vang tôn vinh Ngài.
  lời thánh ca vươn lên đến mọi tầng trời.

  Jesus Vua Đời Đời
  Ngài rực sáng hơn mặt trời.
  Ngài thiết tha
  yêu loài người đang lầm than.

  Jesus Vua Đời Đời
  Ngài chịu chết trên thập hình.
  Ngài gánh thay
  bao tội tình cho thế nhân.

  Chúng con xin một lòng
  cùng đến bên Jesus đón nhận tình Ngài.
  Khúc Thi Thiên reo mừng.
  Nguyện kính dâng Jesus, Chúa mọi tầng trời.

  Jesus Vua Đời Đời
  Ngài rực sáng hơn mặt trời.
  Cùng Chúa Cha
  đang cầm quyền nơi trời cao.

  Ta bên nhau, rộn ràng
  cùng nhau sống trong tình Ngài.
  Cùng ước mơ
  khi được gặp Vua kính yêu.

  1… 2… 3…
  Jesus Vua Đời Đời
  Ngài rực sáng hơn mặt trời.
  Ngài thiết tha
  yêu loài người đang lầm than.

  Jesus Vua Đời Đời
  Ngài chịu chết trên thập hình.
  Ngài gánh thay
  bao tội tình cho thế nhân.

  Thế nhân ơi! Xin mời
  cùng đến bên Jesus đón nhận tình Ngài.
  Hát vang tôn vinh Ngài.
  lời thánh ca vươn lên đến mọi tầng trời.

  Jesus Vua Đời Đời
  Ngài rực sáng hơn mặt trời.
  Cùng Chúa Cha
  đang cầm quyền nơi trời cao.

  Ta bên nhau, rộn ràng
  cùng nhau sống trong tình Ngài.
  Cùng ước mơ
  khi được gặp Vua kính yêu.

  1… 2… 3…
  Jesus Vua Đời Đời
  Ngài rực sáng hơn mặt trời.
  Cùng Chúa Cha
  đang cầm quyền nơi trời cao.

  Ta bên nhau, rộn ràng
  cùng nhau sống trong tình Ngài.
  Cùng ước mơ
  khi được gặp Vua kính yêu.
Bình luận 0