317 LongConKhaoKhat Pris

Huynh Christian Timothy

317 LongConKhaoKhat Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/long-con-khao-khat/
  Lòng Con Khao Khát
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  28/08/2022
  Theo Nhạc Điệu: You Mean Everything to Me
  của: Neil Sedaka

  “…Lạy Chúa! Ngài biết mọi sự. Ngài biết rằng, tôi thương mến Ngài!…” (Giăng 21:17).

  1… 2… 3…
  Lòng con khao khát sẽ luôn được bên
  Chúa thôi.
  Đời con xin phó thác nơi Ngài thôi.
  Dù cho giông tố đến trong đời
  con luôn vững tin,
  bên Chúa an vui từng năm tháng.

  Lòng con khao khát sẽ luôn được yêu
  Chúa thôi.
  Từ nay con sống, sống tôn vinh Ngài.
  Ngàn câu thánh ca dâng lên Ngài thôi.
  Con thiết tha yêu Ngài vô cùng.

  1… 2… 3…
  Lòng con khao khát sẽ luôn được bên
  Chúa thôi.
  Đời con xin phó thác nơi Ngài thôi.
  Dù cho giông tố đến trong đời
  con luôn vững tin,
  bên Chúa an vui từng năm tháng.

  Lòng con khao khát sẽ luôn được yêu
  Chúa thôi.
  Từ nay con sống, sống tôn vinh Ngài.
  Ngàn câu thánh ca dâng lên Ngài thôi.
  Con thiết tha yêu Ngài vô cùng.

  Lòng con khao khát sẽ luôn được bên
  Chúa thôi.
  Lòng con khao khát mãi yêu thương Ngài.
  Đời con chỉ riêng dâng lên Ngài thôi.
  Xin thiết tha yêu Ngài
  muôn đời.
Bình luận 0