341 ConXinDuocSongMaiTrongNgai Pris

Huynh Christian Timothy

341 ConXinDuocSongMaiTrongNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-xin-duoc-song-mai-trong-ngai/
  Con Xin Được Sống Mãi Trong Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  25/01/2023
  Theo Nhạc Điệu: Thôi
  Của: Y Vân

  “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.” (Rô-ma 11:36).

  1… 2… 3…
  Con xin được đến trước mặt Ngài.
  Trọn lòng này
  xin được kính mến dâng Cha.
  Con xin được mãi
  vâng phục Chúa,
  hằng vâng giữ mọi Lời Ngài.
  Nguyện trung tín, kính tôn Cha.

  Con xin được thánh khiết trọn đời.
  Cuộc đời này
  xin được kính mến dâng Cha.
  Con xin được mãi
  tôn thờ Chúa,
  trọn thân thể phụng sự Ngài.
  Cả linh hồn hướng lên Ngài.

  Con nguyện rằng,
  đời con luôn kính thờ Ngài.
  Dù nhiều gian nan, nhiều thử thách.
  Con nguyện rằng,
  đời con luôn vâng phục Ngài.
  Con luôn vững vàng nhờ ơn Cha.

  Con xin được sống mãi trong Ngài.
  Vì cuộc đời
  xa rời Chúa rất cô đơn.
  Con xin được mãi
  luôn thuộc Chúa.
  Vì trong Chúa được trọn vẹn
  sống an hòa, đến muôn đời.

  1… 2… 3…
  Con xin được thánh khiết trọn đời.
  Cuộc đời này
  xin được kính mến dâng Cha.
  Con xin được mãi
  tôn thờ Chúa,
  trọn thân thể phụng sự Ngài.
  Cả linh hồn hướng lên Ngài.

  Con nguyện rằng,
  đời con luôn kính thờ Ngài.
  Dù nhiều gian nan, nhiều thử thách.
  Con nguyện rằng,
  đời con luôn vâng phục Ngài.
  Con luôn vững vàng nhờ ơn Cha.

  Con xin được sống mãi trong Ngài.
  Vì cuộc đời
  xa rời Chúa rất cô đơn.
  Con xin được mãi
  luôn thuộc Chúa.
  Vì trong Chúa được trọn vẹn
  sống an hòa, đến muôn đời.

  Con
  Xin
  từ nay
  thuộc riêng Ngài.
  Sẽ mãi hoài
  được sống với Cha Yêu.
Bình luận 0