350 ConNguyenTheoChuaTinTrung Pris

Huynh Christian Timothy

350 ConNguyenTheoChuaTinTrung Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-nguyen-theo-chua-tin-trung/
  Con Nguyện Theo Chúa Tín Trung
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  02/04/2023
  Theo Nhạc Điệu: Sa Mưa Giông
  Của: Bắc Sơn

  “Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 6:68).

  1… 2… 3…
  Những ngày ngập ngừng đầu tiên
  con theo Ngài,
  được Ngài dạy dỗ rất ân cần
  con thật là vui.
  Những tháng ngày biết được bình an.
  Con nguyện theo Chúa tín trung
  cho dù rằng, hành trình gian khó
  chẳng quan ngại, cùng Ngài bước đi.

  Jesus yêu con rất nhiều
  Ngài luôn chăn dắt bước con.
  Được Chúa yêu
  thỏa lòng, đời con an lành,
  không còn buồn đau.
  Nguyện luôn theo Ngài
  một lòng tận trung.

  1… 2… 3…
  Đời con an vui
  khi con nương trong cánh Ngài.
  Linh hồn vui thỏa linh lương,
  Lời Ngài nuôi sống đời con.
  Lòng con hân hoan, mong chờ
  năm tháng qua dần để một ngày
  bỏ lại trần gian,
  con theo Chúa đến miền trời cao.

  Vững vàng một lòng cậy trông
  con theo Ngài.
  Lời Ngài dạy dỗ chẳng nghi ngờ,
  vâng phục, làm theo.
  Bởi biết rằng sẽ được bình an.
  Con nguyện theo Chúa tín trung
  cho dù hành trình gian khó
  chẳng quan ngại, con vẫn bước đi.

  Con nguyện theo Chúa tín trung
  cho dù hành trình gian khó
  chẳng quan ngại,
  con vẫn bước đi.
Bình luận 0