406 GiuVungLongTin Pris

Huynh Christian Timothy

406 GiuVungLongTin Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/giu-vung-long-tin/
  Giữ Vững Lòng Tin
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  09/04//2024
  Theo Nhạc Điệu: Biết Nói Gì Đây
  Của: Huỳnh Anh

  “Những ai biết danh Ngài sẽ đặt lòng tin cậy của họ nơi Ngài. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng từ bỏ những ai tìm kiếm Ngài.” (Thi Thiên 9:10).

  1… 2… 3…
  Giữ vững lòng tin,
  con nương dựa Ngài,
  đi bên cạnh Ngài.
  Bao nhiêu gian khó,
  bao nhiêu hoạn nạn
  con không ngả nghiêng.
  Jesus luôn nắm giữ
  khiến con được an nhiên.
  Jesus luôn dắt dẫn
  dìu chân con từng bước.
  Con nương thân nơi Ngài,
  chờ đợi Ngài đón con vào thiên quốc.

  Giữ vững lòng tin,
  đi qua cuộc đời,
  luôn trông cậy Ngài.
  Nương thân nơi Chúa
  con luôn được Ngài
  ban thêm sức thiêng.
  Con luôn luôn đắc thắng
  bởi nương nhờ Jesus.
  Bao nhiêu gian khó chẳng
  làm cho con ngừng bước.
  Con trung kiên theo Ngài,
  chờ đợi Ngài đón con vào thiên cung.

  Con luôn trọn lòng tin,
  vững bước đi theo Ngài.
  Trong Ngài con vui sống,
  chẳng hề lo lắng chi.
  Con luôn trọn lòng tin,
  bởi Chúa yêu con nhiều;
  đêm ngày luôn chăn dắt
  khiến đời con thái an.

  Giữ vững lòng tin,
  tâm linh nhẹ nhàng,
  vui trong tình Ngài.
  Jesus tha thiết
  yêu con đời đời
  không xa cách con.
  Con luôn nương náu Chúa,
  chẳng trông nhờ sức riêng.
  Tâm linh con mãi mãi
  nguyện luôn vâng phục Chúa.
  Con xôn xao mong chờ,
  chờ đợi Ngài đón con vào thiên cung.

  1… 2… 3…
  Con luôn trọn lòng tin,
  vững bước đi theo Ngài.
  Trong Ngài con vui sống,
  chẳng hề lo lắng chi.
  Con luôn trọn lòng tin,
  bởi Chúa yêu con nhiều;
  đêm ngày luôn chăn dắt
  khiến đời con thái an.

  Giữ vững lòng tin,
  tâm linh nhẹ nhàng,
  vui trong tình Ngài.
  Jesus tha thiết
  yêu con đời đời
  không xa cách con.
  Con luôn nương náu Chúa,
  chẳng trông nhờ sức riêng.
  Tâm linh con mãi mãi
  nguyện luôn vâng phục Chúa.
  Con xôn xao mong chờ,
  chờ đợi Ngài đón con
  vào thiên cung.
Bình luận 0