44048 ChuGiaiCongVu 20 17 - 38 PhaoloGiangChoCacTruongLaoTaiEpheso

Huynh Christian Timothy

44048 ChuGiaiCongVu 20 17 - 38 PhaoloGiangChoCacTruongLaoTaiEpheso
Download
  • https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-2017-38-phao-lo-giang-cho-cac-truong-lao-tai-e-phe-so/
    44048 Chú Giải Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-38
    Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô
Bình luận 0