44053 ChuGiaiCongVu 23 12 - 25 NhungNguoiDoThaiLapMuuGietPhaolo

Huynh Christian Timothy

44053 ChuGiaiCongVu 23 12 - 25 NhungNguoiDoThaiLapMuuGietPhaolo
Download
  • https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-2312-35-nhung-nguoi-do-thai-lap-muu-giet-phao-lo/
    44053 Chú Giải Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12-35
    Những Người Do-thái Lập Mưu Giết Phao-lô
    Phao-lô Được Đưa đến Thành Sê-sa-rê
Bình luận 0