44057 ChuGiaiCongVu 27 01 - 44 PhaoloBiGiaiDenThanhRomaVaBiDamTau

Huynh Christian Timothy

44057 ChuGiaiCongVu 27 01 - 44 PhaoloBiGiaiDenThanhRomaVaBiDamTau
Download
  • https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-271-44-phao-lo-bi-giai-den-thanh-ro-ma-va-bi-dam-tau/
    44057 Chú Giải Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-44
    Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma và Bị Đắm Tàu
Bình luận 0