NguyenXinChuaDoaiNghe NgocThanh - ThuyLinh

Huynh Christian Timothy

NguyenXinChuaDoaiNghe NgocThanh - ThuyLinh
Download
 • https://karaokethanhca.net/nguyen-xin-chua-doai-nghe/
  Nguyện Xin Chúa Đoái Nghe
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  11/01/2022
  Theo Nhạc Điệu: Theme of Exodus
  của: Ernest Gold

  1… 2… 3…
  Nguyện xin
  Chúa nghe!
  Từ trong đáy tim lời con.
  Lời con
  ngày đêm thiết tha cầu xin.
  Lời con cất lên tận trời.
  Tiếng lòng vỡ tan nghẹn ngào.
  Nguyện xin Chúa đoái nghe
  lời con thiết tha cầu xin.

  Lời con
  khẩn xin
  Ngài thương xót dân Việt con.
  Từ lâu
  chìm trong tối tăm, tội ô.
  Lời con cất lên tận trời.
  Linh hồn tan nát nghẹn ngào.
  Nguyện xin Chúa đoái nghe
  bao lời thiết tha cầu xin.

  Từ trong
  đáy tim
  lời con thiết tha cầu xin.
  Nguyện xin
  Ngài thương xót dân Việt con.
  Lời con cất lên tận trời.
  Linh hồn tan nát nghẹn ngào.
  Nguyện xin Chúa đoái nghe
  bao lời thiết tha cầu xin.

  Tiếng con thiết tha cầu xin.
  Nguyện xin Chúa sẽ lắng nghe.
  Tiếng con thiết tha cầu xin.
  Nguyện xin Chúa sẽ
  lắng nghe lời con.

  Lời tiếng Anh
  của: Andy Williams
  https://youtu.be/C1sSfNHghZc

  This land is mine, God gave this land to me
  This brave and ancient land to me
  And when the morning sun reveals her hills and plain
  Then I see a land where children can run free

  So take my hand and walk this land with me
  And walk this lovely land with me
  Though I am just a man, when you are by my side
  With the help of God, I know I can be strong

  Though I am just a man, when you are by my side
  With the help of God, I know I can be strong
  To make this land our home
  If I must fight, I’ll fight to make this land our own
  Until I die, this land is mine
Bình luận 0