TL010 SuRaDoiCuaGiangBaptitVaLoiTonVinhThienChuaCuaXachari

Huynh Christian Timothy

TL010 SuRaDoiCuaGiangBaptitVaLoiTonVinhThienChuaCuaXachari
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl010-su-ra-doi-cua-giang-bap-tit/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL010 Sự Ra Đời của Giăng Báp-tít
  và Lời Tôn Vinh Thiên Chúa của Xa-cha-ri
  Lu-ca 1:57-80
Bình luận 0