TL012 ThienSuBaoTinChoCacNguoiChan

Huynh Christian Timothy

TL012 ThienSuBaoTinChoCacNguoiChan
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl012-thien-su-bao-tin-cho-cac-nguoi-chan/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL012 Thiên Sứ Báo Tin cho Các Người Chăn
  về Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus
  Lu-ca 2:8-20
Bình luận 0