TL013 DucChuaJesusDuocCatBiVaDuocDangTrinh

Huynh Christian Timothy

TL013 DucChuaJesusDuocCatBiVaDuocDangTrinh
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl013-duc-chua-jesus-duoc-cat-bi/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL013 Đức Chúa Jesus Được Cắt Bì
  và Được Dâng Trình lên Đức Chúa Trời –
  Si-mê-ôn Tôn Vinh Thiên Chúa
  và Nữ Tiên Tri An-ne Nói về Đức Chúa Jesus
  Lu-ca 2:21-38
Bình luận 0