TL018 DucChuaJesusChiuBaptem

Huynh Christian Timothy

TL018 DucChuaJesusChiuBaptem
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl018-duc-chua-jesus-chiu-bap-tem/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL018 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem
  và Lời Chứng của Giăng Báp-tít
  Ma-thi-ơ 3:13-17; Mác 1:9-11; Lu-ca 3:21-22;
  Giăng 1:15-18, 29-34
Bình luận 0