TL019 DucChuaJesusBiMaQuyCamDo

Huynh Christian Timothy

TL019 DucChuaJesusBiMaQuyCamDo
Download
  • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl019-duc-chua-jesus-bi-ma-quy-cam-do/
    Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
    Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
    TL019 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
    Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Bình luận 0