TL025 DucChuaJesusVaNguoiDanBaSamari 01

Huynh Christian Timothy

TL025 DucChuaJesusVaNguoiDanBaSamari 01
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl025-duc-chua-jesus-va-nguoi-dan-ba-sa-ma-ri-phan-1/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL025 Đức Chúa Jesus và Người Đàn Bà Sa-ma-ri – Phần 1
  Ma-thi-ơ 4:12; Mác 1:14-15; Lu-ca 3:19-20;
  Giăng 4:1-27
Bình luận 0