TL031 DucChuaJesusTai ThanhCabenaum 02

Huynh Christian Timothy

TL031 DucChuaJesusTai ThanhCabenaum 02
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl031-duc-chua-jesus-tai-thanh-ca-be-na-um-phan-2/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL031 Đức Chúa Jesus tại Thành Ca-bê-na-um – Phần 2
  Chúa Chữa Lành Các Thứ Bệnh Tật và Đuổi Các Quỷ
  Ma-thi-ơ 4:23-25; 8:16-17; Mác 1:32-39; Lu-ca 4:40-44
Bình luận 0