TL056 DucChuaJesusSaiMuoiHaiSuDoDiGiangTinLanh

Huynh Christian Timothy

TL056 DucChuaJesusSaiMuoiHaiSuDoDiGiangTinLanh
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl056-duc-chua-jesus-sai-muoi-hai-su-do-di-giang-tin-lanh/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL056 Đức Chúa Jesus Sai Mười Hai Sứ Đồ
  Đi Giảng Tin Lành
  Ma-thi-ơ 10:5-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6
Bình luận 0