TL061 NguoiDanBaCoToiDuocChuaThaThu

Huynh Christian Timothy

TL061 NguoiDanBaCoToiDuocChuaThaThu
Download
  • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl061-nguoi-dan-ba-co-toi-duoc-chua-tha-thu/
    Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
    Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
    TL061 Người Đàn Bà Có Tội Được Chúa Tha Thứ
    Lu-ca 7:36-50
Bình luận 0