VuiTungNgayVoiCuuChua ThienMinh

Huynh Christian Timothy

VuiTungNgayVoiCuuChua ThienMinh
Download
 • https://thanhca.online/thanh-ca-thieu-nhi-vui-tung-ngay-voi-cuu-chua/
  Vui Từng Ngày Với Cứu Chúa
  Đồng Thị Nghĩa
  Theo nhạc điệu bài: Con Cào Cào
  của Khánh Vinh  Vui từng ngày với Cứu Chúa của em
  Chúa thương, Chúa yêu dù giàu sang hay nghèo khó
  Chúa hiền từ nhân ái chở che
  Bên Chúa em vui sống thoả ước mơ
  Chúa bảo bọc thì chẳng sợ hãi chi
  Có Chúa bảo bọc đời em thật thoả vui
Bình luận 0