Không Có Trí Tuệ Thì Ta Sẽ Chấp Vào Bản Ngã, Lấy Cái Tôi Làm Trung Tâm Từ Đó Nảy Sinh Các Vọng Niệm

Phạm Minh Tới

Không Có Trí Tuệ Thì Ta Sẽ Chấp Vào Bản Ngã, Lấy Cái Tôi Làm Trung Tâm Từ Đó Nảy Sinh Các Vọng Niệm
Download
https://www.buymeacoffee.com/rockhead19Y Donate Now - Donate Today
Bình luận 0