Chú Đại Bi rút gọn - Quán Âm Thập Nhất Diện Thần Chú - The Great Compassion Mantra In Sanskrit

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Chú Đại Bi rút gọn - Quán Âm Thập Nhất Diện Thần Chú - The Great Compassion Mantra In Sanskrit
Download
 • na mo ho la da nu do la ye ye,
  na mo o li ye,
  po lu je di sho bo la ye,
  pu ti sa do po ye,
  mo ho sa do po ye,
  mo ho jia lu ni jia ye,
  an,
  sa bo la fa yi,
  su da nu da sia,
  na mo si ji li do yi mung o li ye,
  po lu ji di, sho fo la ling to po,
  na mo nu la jin cho,
  si li mo ho po do sha me,
  sa po wo to do shu pung,
  wo si yun,
  sa po sa do na mo po sa do na mo po che,
  mo fa to do,
  da dzo to,
  an, o po lu si,
  lu jia di,
  jia lo di,
  i si li,
  mo ho pu ti sa do,
  sa po sa po,
  mo la mo la,
  mo si mo si li to yun,
  ji lu ju lu, jie mong,
  du lu du lu fa she ye di,
  mo ho fa she ye di,
  to la to la,
  di li ni,
  shi fo la ye,
  zhe la zhe la,
  mo mo, fa mo la,
  mu di li,
  yi si yi si,
  shi nu shi nu,
  o la son, fo la so li,
  fa sha fa son,
  fo la she ye,
  hu lu hu lu mo la,
  hu lu hu lu si li,
  so la so la,
  si li si li,
  su lu su lu,
  pu ti ye, pu ti ye,
  pu to ye, pu to ye,
  mi di li ye,
  nu la jin cho,
  di li so ni nu,
  po ye mo nu,
  so po ho,
  si to ye,
  so po ho,
  mo ho si to ye,
  so po ho,
  si to yu yi,
  shi bo la ye,
  so po ho,
  no la jin cho,
  so po ho,
  mo la nu la,
  so po ho,
  si la son o mo chi ye,
  so po ho,
  so po mo ho o si to ye,
  so po ho,
  zhe ji la o xi to ye,
  so po ho,
  bo fo mo jie si to ye,
  so po ho,
  nu la jin cho bo che la ye,
  so po ho,
  mo po li song ji la ye,
  so po ho,
  na mo ho la ta nu do la ye ye,
  na mo o li ye,
  po lu ji di,
  sho bo la ye,
  so po ho,
  an si den,
  man do la,
  ba to ye,
  so po ho.

  Below is the Sanskrit version of the Great Compassion Mantra.

  Namo ratnatrayaya.
  Namo aryavalokitesvaraya.
  Bodhisattvaya.
  Mahasattvaya.
  Mahakarunikaya.
  Om.
  Sarva abhayah.
  Sunadhasya.
  Namo sukrtvemama.
  Aryavalokitesvaragarbha.
  Namo nilakantha.
  [Siri] mahabhadrasrame.
  Sarvarthasubham.
  Ajeyam.
  Sarvasattvanamavarga.
  Mahadhatu.
  Tadyatha.
  Om avaloke.
  Lokite.
  Kalate.
  Hari.
  Mahabodhisattva.
  Sarva sarva.
  Mala mala.
  [Masi] Mahahrdayam.
  Kuru kuru karmam.
  (Kuru) Kuruvijayati
  Mahavijayati.
  Dharadhara.
  Dharin suraya.
  Chala chala.
  Mama bhramara.
  Muktir.
  Ehi ehi.
  Chinda chinda.
  Harsam prachali.
  Basa basam presaya.
  Hulu hulu mala.
  Hulu hulu hilo.
  Sara sara.
  Siri siri.
  Suru suru.
  Bodhiya bodhiya.
  Bodhaya bodhaya.
  Maitreya.
  Nilakantha.
  Dharsinina.
  Payamana svaha.
  Siddhaya svaha.
  Mahasiddhaya svaha.
  Siddhayogesvaraya svaha.
  Nilakanthasvaha.
  Varahananaya svaha.
  Simhasiramukhaya svaha.
  Sarvamahasiddhaya svaha.
  Cakrasiddhaya svaha.
  Padmahastaya svaha.
  Nilakanthavikaraya svaha.
  Maharsisankaraya svaha.
  Namo ratnatrayaya.
  Namo aryavalokitesvaraya svaha.
  Om siddhyantu.
  Mantrapadaya svaha.

  namo ratna trayaya,
  namo aryajana,
  sakara,
  bayrotsana,
  bayuharadzaya tahtagataya,
  arahatay,
  samyaksam buddhaya,
  namo sarwa tatha gatay,
  bay arhaybay,
  samyaksam buddhaybay,
  namo arya awalokitay,
  sharaya bodhisatoya,
  mahasatoya,
  mahakarunikaya,
  tayata omdhara dhara,
  dhiri dhiri,
  dhuru dhuru,
  itay witai tsalay tsalay,
  tratsalay tratsalay,
  kusumay kusumawa,
  ray ilimili tsiti,
  dzola mapanaya soha.
Bình luận 0