Thần Chú Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Mantra

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Thần Chú Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Mantra
Download
 • Om. Namo bhagavatī sarvathā gatī
  Varsuddhanī rajaya, Tathagata ya Arhatī
  sam yak sam buddhaya. Tadyatha Om
  sodhanī sodhanī Sarva-pa Om, vishodanī
  suddhe visuddhe Sarwa karma avarana
  Visudhanī Ya sodhr

  (Chinese PinYin)

  Om na mo ba ka wa te sa wa ter kate
  Wa te su te le re saya
  Tan ta gan ta ya aha te san ya
  san bu ta ya.
  Tai ya ta Om su ta neh su ta neh
  sawa ba Om
  Ve su ta neh su teh ve su teh
  sawa gen ma awa ren nah
  Ve su ta na ye so ha.
  -----
  Thần chú này được viết trong Mền Quang Minh dùng để đắp trên thân người chết.
  Công năng của mền Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh:
  1. Siêu sanh về cõi Phật: Mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Tỳ-lô này, vong linh cũng được siêu sanh về Cực Lạc.
  2. Trị được các thần trùng (trùng tang liên táng): Đắp mền Tỳ-lô cho người bị chết trùng, vong linh được sinh về cõi Phật, gia đình người quá cố hưởng được sự an lành.
  Câu chú của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có khả năng giúp khiến các hương linh, súc sanh, ngã quỷ, chúng sanh trong địa ngục để giúp các chúng sanh đó được thoát kiếp và được tái sanh trong các cảnh giới lành.
  Khi trì tụng thì hành giả phải phát tâm từ bi nhất tâm cầu nguyện cho các chúng sanh đó được thoát khỏi kiếp khổ để đợc tái sanh trong các cảnh giới lành.
  1)Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần vào trong thức ăn, nước uống để cúng thí cho các loài súc sanh và ngã quỷ.
  2)Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào cát, đất v.v để rải trên hòm hay mồ mả của người chết.
  3)Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào những chổ có nước như là ao hồ để giúp đỡ cho loài chúng sanh ở trong nước khi chết rồi được thoát kiếp và tái sanh trong các cảnh giới lành.

  CHÚ TỲ LÔ GIÁ NA - PHẬT ÐẠI QUÁN ÐẢNH QUANG CHƠN NGÔN

  Bất Không Quyến Thần Biến kinh nói: Nếu các chúng sanh tạo đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, tội số như vi trần, đầy khắp thế giới. Khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo. Dùng Chơn ngôn này gia trì vào trong đất cát thật sạch cho đủ 108 biến rồi tán rải trên thi hài của vong nhơn hoặc trên mồ mả họ. Vong nhơn kia nếu ở địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh ... Nhờ oai lực gia trì của Chơn ngôn, nhờ sức thần thông của chú lực, lúc bấy giờ liền được ánh hào quang của chư Phật rọi vào thân và trừ được các quả báo, xả thân khổ sở, vãng sanh về nước Cực Lạc tây phương Liên hoa hóa sanh, thẳng đến thành Phật không còn bị đọa lạc.
  Chơn ngôn: Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Ða Dã Hồng.

  PHƯƠNG PHÁP TÁN SA

  Lấy cát giữa lòng sông đem về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa, để trong chén nước sạch. Tay kiết ấn Bảo Thủ bưng chén cát, còn tay mặt kiết ấn Cát Tường. Mắt ngó vào chén cát, miệng tụng Thần chú Tỳ Lô 108 biến làm chừng, gia trì cho được ba đêm rồi đem cát ấy rải lên mồ mả hay thi hài của người chết trùng, hay chết bất đắc kỳ tử mà vong nhơn không siêu được, làm phương pháp này liền được siêu sanh.
  Hoặc viết Thần chú này trên vải, giấy vàng rồi đắp lên thi hài người chết, vong họ sẽ nhờ chú lực được siêu sanh cõi Phật.
Bình luận 0