Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni - The Ushnisha Vijaya Dharani

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni - The Ushnisha Vijaya Dharani
Download
 • Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni Thần Chú - mật tông - The Ushnisha Vijaya Dharani
  Theo truyền thống Mật Giáo thì Phật Đỉnh Tôn Thắng là một trong 5 Phật Đỉnh
  của viện Thích Ca thuộc Thai Tạng Giới Mạn Đà La (Garbhadhātu-maṇḍala) có tên
  là Trừ Chướng Phật Đỉnh (Vikīraṇa-uṣṇīṣa) biểu thị cho Đỉnh Thần Thông không có
  chỗ sợ hãi (vô sở úy) của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Śākyamuṇi Tathāgata).
  Phật Đỉnh này có Chủng Tử là HRŪṂ ( ), Tam Muội Gia Hình là “Hoa Sen bên
  trên có dựng móc câu”. Tôn này có công năng nhiếp phục, làm tiêu trừ mọi nghiệp
  cấu của tất cả chúng sinh và khiến cho chúng trở thành thanh tịnh. Trong 5 Phật Đỉnh
  hóa hiện từ đỉnh kế của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai thì Phật Đỉnh này là thù thắng
  nhất cho nên hệ Mật Giáo dùng Phật Đỉnh Tôn Thắng làm Bản Tôn cho Pháp tu trì về
  Tức Tai, trị bệnh… và xưng là Tôn Thắng Pháp.
Bình luận 0