Phật Mẫu Chuẩn Đề Chú - Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn - The Cundi Buddha Mantra (Sanskrit)

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Phật Mẫu Chuẩn Đề Chú - Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn - The Cundi Buddha Mantra (Sanskrit)
Download
 • Phật Mẫu Chuẩn Đề - Cundì, Cunïdïhi(चुन्दी) (Sanskrit)

  Phật dạy rằng: người trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, tứ trọng và ngũ nghịch. Nhẫn đến với nhà thế tục nào bất luận là tịnh hay uế, chỉ cần chí tâm tụng thần chú này, liền được tiêu trừ tai nạn bịnh hoạn, và tăng nhiều phước thọ. Tụng đủ 49 ngày, liền được đức Bồ Tát sai hai vị Thánh giả để thường phò hộ người ấy trong những lúc đi đứng nằm ngồi.

  Những người; hoặc cầu cho đặng trí huệ, hoặc cầu tiêu chướng nạn, hoặc cầu cho được phép thần thông, hoặc cầu quả vô thượng bồ đề….chỉ y theo pháp thiết đàn tràng, tụng đủ một trăm muôn biến, thì những người ấy liền đặng ở nơi tịnh độ của chư Phật, khắp hầu hạ chư Phật, khắp nghe cả pháp mầu trọn chứng quả Bồ Đề.

  Vietnamese :

  Khể thủ quy y Tô tất đế
  Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi
  Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn Ðề
  Duy nguyện từ bi thùy gia hộ

  Nam mô tát đa nẫm, Tam miệu tam bồ đà, Cu chi nẫm đát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha.

  English Pronoun : OM CALE CULE CUNDE SVAHA

  Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃ buddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

  Namaḥ (Pronounce as Na-Mah): take refuge in
  Saptānāṁ (Pronounce as Sap-Ta-Nam): seven
  Samyak-saṁbuddha (Pronounced Some-Yak-Some-Buddha): Perfectly Enlightened One
  Koṭīnāṁ (Pronounce as Ko-Ti-Nam): One koti is equivalent to ten million
  Tad-yathā (Pronounce as Tart-Yah-Ta): This is it
  Oṁ (Pronounce as Ah-Um): A sacred word in the Vedic religion, which the Mahayana Buddhists borrowed. "Om" has no literal meaning and is regarded as a symbol for the original sound of the Universe.
  Cale (Pronounce as Cha-Leh): a variation of Cundi’s name
  Cule (Pronounce as Chu-Leh): another variation of Cundi’s name
  Cundi (Pronounce as Chun-Di): Purity
  Svāhā (Pronounce as Sva-Ha): May it be true!

  Sanskrit

  NAMO SAPTÀNÀM,
  SAMYAKSAMBUDDHÀYA,
  KOTINÀM TADYATHÀ:
  OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.
Bình luận 0