Sapta buddha kṣaya dhāraṇī -Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn -(Sanskrit)

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Sapta buddha kṣaya dhāraṇī -Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn -(Sanskrit)
Download
 • Thất Phật diệt tội chơn ngôn :
  सप्त बुद्ध क्षय धारणी | Sapta buddha kṣaya dhāraṇī | 聖虛空藏菩薩陀羅尼經
  Bảy lần tỉnh giác như nhau
  Lời chơn khử sạch tội nào phát sanh

  ●Repa Repate रेप रेपते (Rê pa rê pa tê)
  Ly bà ly bà đế
  Thấp hèn tính mọn phát sanh

  ●Kuha kuhate कुह कुहते (Ku ha ku ha tê)
  Cầu ha cầu ha đế
  Cao sang hành thiện phước lành tỏa ra

  ●Tranite त्रनिते (Tơ ra ni tê)
  Đà ra ni đế
  Nghiệp lành hương đạo bay xa

  ●Nigala Rite निगल रिते ( Ni ga la ri tê)
  Ni ha ra đế
  Theo dòng tương tức hóa ra sắc màu

  ●Vimarite विमरिते ( Vi ma ri tê)
  Tỳ lê nể đế
  Rực ngời trí sáng hòa nhau

  ●Maha Gate मह (Ma ha ga tê)
  Ma ha dà đế
  Thênh thang đại lộ trở vào tánh không

  ●Santim Krite सन्तिम् क्रिते ( Săn tim kơ ri tê)
  Chơn lăng càn đế
  Quả Nhân tai họa sạch trong

  ●Svaha स्वाहा ( Xoá ha)
  Ta bà ha
  -
  (Trích ở bản Ðại phương đẳng Ðà La Ni Kinh hàm chữ Tín trong Tạng)

  Vì thương tưởng các Tỳ kheo sẽ hủy phạm bốn giới trọng ở đời mạt pháp, và các Tỳ kheo ni sẽ phạm tám giới trọng, nên đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát cầu xin Phật khai thị điều Ngài hỏi rằng: với chỗ phạm trọng tội, phải sám hối bằng cách nào?

  Bấy giờ đức Như Lai liền nói lại: bài chú dưới đây là Chân ngôn của bảy đức Phật đã nói từ những đời quá khứ; thần chú này nó hay diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch và sẽ được vô lượng phước, nếu thành tâm thường tụng:
  -
  Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.
  -
  Với những tội tứ trọng ngũ nghịch, nếu phi sám hối bằng pháp vô sinh, thì không thể dứt tội được!
  Thần chú này chính là do cả bảy đức Phật đều đã thuyết ra đúng chân tính; người tu tụng lấy mỗi niệm cũng đúng với chân tính, thì tất chứng được lý vô sinh; như thế, sự diệt tội tỷ như nước sôi tan giá tuyết.
Bình luận 0