Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát - Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn - Kṣitigarbha Bodhisattva Mantra

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát - Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn - Kṣitigarbha Bodhisattva Mantra
Download
 • Kṣitigarbha Bodhisattva Mantra Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn

  Chân Ngôn (Dharani):

  唵 缽囉末鄰陀寧娑婆訶 (Chinese Words)
  Om, Bo La Mo, Ling To Ning, Soha
  OM BŌ LÀ MÒ, LÍN TUÓ NÍNG,SUŌ PÓ HĒ (Chinese Pronounced)
  Án Bát Ra Mạt Lân Đà Nãnh Ta Bà Ha (Vietnamese)
  Om Pra Mani Dhani Svaha (Sanskrit)

  Thần chú có công năng tiêu trừ nghiệp chướng xấu

  Công năng của Chú sẽ vô cùng vi diệu, có thể trợ duyên cho một số linh hồn chúng sinh sớm đặng siêu thoát, tái sinh vào các cảnh lành ở một cõi giới cao hơn, tốt đẹp hơn.

  Thần chú này được hiểu là để làm tiêu nghiệp chướng xấu, tái sanh trong các cảnh lành.
  Còn trong chu kỳ tiến hóa mới này, chú " Om, Bo La Mo, Ling To Ning, Soha" được sử dụng để có thể trợ duyên cho một số Linh hồn chúng sinh đủ duyên có thể trợ duyên cho một số linh hồn sớm siêu thoát hơn khi mà các linh hồn này đang còn mắc mứu khó khăn gì đó chưa được chuyển giới để có thể được sớm trở về khối sáng, sớm được tái sinh, được chuyển về một cảnh(cõi) giới cao hơn (dĩ thái cao hơn) tương ứng với Nghiệp lực của họ, tương ứng với băng tần rung động mà họ đã từng đạt được, băng tần rung động mà họ vừa mới tiếp nhận được từ các vị ông bà anh chị em chân tu có băng tần rung động thanh mịn tiến hóa cao hơn.

  Có nhiều người trải nghiệm trước đó chia sẻ rằng : Chú này vô cùng vi diệu đối với những Hành giả tu học Tâm Linh có liên quan Thiền thu nhận Năng lượng Vũ trụ.

  Ksitigarbha (Sanskrit Kṣitigarbha, Chinese: 地藏; pinyin: Dìzàng; Japanese: 地蔵) is a bodhisattva primarily revered in East Asian Buddhism and usually depicted as a Buddhist monk. His name may be translated as "Earth Treasury", "Earth Store", "Earth Matrix", or "Earth Womb". Ksitigarbha is known for his vow to take responsibility for the instruction of all beings in the six worlds between the death of Gautama Buddha and the rise of Maitreya, as well as his vow not to achieve Buddhahood until all hells are emptied. He is therefore often regarded as the bodhisattva of hell-beings, as well as the guardian of children and patron deity of deceased children and aborted fetuses in Japanese culture, where he is known as Jizō or Ojizō-sama.
Bình luận 0