Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú - The Dharani Of Śrī-Mahā-Devī -(Sanskrit)

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú - The Dharani Of Śrī-Mahā-Devī -(Sanskrit)
Download
 • Chú này do Đại Cát Tường Thiên Nữ (Śrī-mahā-devī) tuyên nói và được ghi nhận trong Kinh Kim Quang Minh, Phẩm 17 Tăng Trưởng Tài Vật là: “Ðối với Thần Chú này, hoặc những kẻ tụng, người nghe, với ai dâng hương cúng hoa, phàm muốn cần dùng điều chi, như vàng bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì đều được đủ cả”.

  南無佛陀,
  Namo Buddhaya.
  南無達摩,
  Namo Dharmaya.
  南無僧伽,
  Namo Sanghaya.
  南無室利摩訶提鼻耶,
  Namo Sri Maha-Deviye.
  怛你也他, 奄, 波利富流那遮利,三曼陀達舍尼羅卻,
  Tadyatha, Om, Pari-purana Care Samanta Darsane.
  摩訶毗訶羅伽帝,三曼陀毗陀尼那伽帝,
  Maha Vihara-gate Samata Vi-dam Mane.
  摩訶迦梨波帝波婆邇薩婆嗲
  Maha-karya Prati-sthapane.
  三曼陀修砵梨富隸,阿夜那達摩帝摩訶毗鼓畢帝
  Sarvartha Sadhane Su Prati-puri A-yatna Dharmata.
  摩訶彌勒帝簸僧只帝,
  Maha Vi-kurvite Maha-maitri Upa-samhite.
  醯帝蓰三博只悕帝,
  Maha-klese Su Sam-grhite.
  三曼陀阿他 阿耨婆羅尼薩婆訶
  Samantartha Anu-palane Svaha.

  Bài Chú trên có thể diễn dịch là:
  Quy y Phật
  Quy Y Pháp
  Quy Y Tăng
  Quy Y Cát Tường Đại Thiên
  Như vậy : Hỡi Đấng Quyền Năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng!
  Đấng Chủ Tể Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp cả nẻo phân ly rộng lớn và nẻo kết hợp rộng lớn
  Hãy khéo léo làm cho tất cả mọi nơi đều được đầy đủ
  Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng
  Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Thú Pháp Tính phóng tỏa ánh sáng màu nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính
  Mừng thay Đấng biểu hiện của lòng yêu thương!
  Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích
  Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích
Bình luận 0