Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn - Bhaiṣaijya Guru Vaiḍurya Prabha Rājāya Dhāraṇī (Sanskrit)

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn - Bhaiṣaijya Guru Vaiḍurya Prabha Rājāya Dhāraṇī (Sanskrit)
Download
  • Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xã, Lũ rô thích lưu ly, Bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ. Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.
    -
    Nếu ai có bệnh chi, chỉ chuyên nhất tâm đọc thần chú nầy 108 biến để chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì các bịnh đều dứt liền. Còn người nào chuyên tâm trì tụng trọn đời thì sẽ không đau ốm, sống lâu, đến lúc lâm chung, được vãng sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly bên Ðông Phương.
Bình luận 0