Heruka Chakrasamvara Buddha Mantra ☆ 108 repeation

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Heruka Chakrasamvara Buddha Mantra ☆ 108 repeation
Download
 • OM SHRI VAJRA HE HE RU RU KAM HUM HUM P'HAT DAKINI DZALA SHAMBARAM SVAHA

  (long version)

  OM VAJRA HERUKA SAMAYA MANUPALAYA / HERUKA
  TVENOPATISHTHA / DRIDHO ME BHAVA / SUTOSHYO ME
  BHAVA / SUPOSHYO ME BHAVA / ANURAKTO ME BHAVA /
  SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA / SARVA KARMA SU
  CHAME / CHITTAM SHRIYAM KURU HUM / HA HA HA HA HO /
  BHAGAVAN / VAJRA HERUKA MAME MUNCHA / HERUKA
  BHAVA / MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT

  Chakrasamvara (Tib. Korlo Demchog, Wylie: ’khor-lo bde-mchog) có nghĩa là "Bánh xe đại mãn nguyện" đó là các trung tâm năng lực hay chakra của thân vi tế, và kinh nghiêm về đại mãn nguyện của trí huệ sẽ liên quan tới các chakra này. Hệ thống Mật điển Chakrasamvara là Một tông du-già tối thượng đặc biệt nhấn mạnh đến lý tưởng giác ngộ theo giống cái.

  Mandala được cấu trúc bằng cát trên mặt bằng mô tả chỗ lưu trú của 62 Thánh hộ trì mà hình ảnh bổn tôn là Heruka Chakrasamvara, một phương diện của đức Phật A-súc-bệ (Akshobya), chung quanh là các Thánh hộ trì khác tất cả đều có cùng bản chất như Thánh bổn tôn hiển thị trong nhiều dạng.

  Có năm bánh xe trong mandala: một cơ sở hình vuông của mandala nguyện ước, trong đó là vòng tán dương các mandala thân, khẩu, ý và đại mãn nguyện. Hoa sen trung tâm có 8 cánh; tâm sen và 4 hướng chính biểu thị 5 vị Phật thuần khiết hóa các trạng thái tinh khiết của tâm. Trong trung tâm màu xanh lam, Phật A-súc-bệ thuần hóa sân hận thành trí huệ của thực tại. Ở phần hướng Đông, Phật Tỳ-lô-giá-na (Vairochana) chuyển hóa vô minh thành gương trí huệ (mirror-like wisdom). Tại phương Nam màu vàng Phật Bảo sinh (Ratnasambhava) tịnh hoá lòng kiêu ngạo và tham lam thành trí huệ về bình đẳng. Ở phương Tây màu đỏ, đức Di-đà (Amitabha) chuyển hoá dục vọng và chấp trước thành trí huệ quán sát. Ở phương Bắc màu lục Phật Bất không thành tựu (Amoghasiddhi) chuyển ghen tỵ thành trí huệ viên mãn. Các thánh nữ hộ trì gọi là dakini đúng trên 4 cánh sen còn lại.
Bình luận 0