Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni - (Sanskrit)

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni - (Sanskrit)
Download
 • Aparimita-āyur-jñāna-suviniścita-tejo-rāja dhāraṇī
  -
  Namo bhagavate aparimita-āyur-jñāna-su-viniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddha dharmate gagana samudgate svabhāva viśuddhe mahā-naya parivārī svāhā
  -
  Án, Nại mo bo cót ngỏa đế, a ba na mật đạp, A ưu rị a nạp, Tô tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ giả tháp. Án, Tát rị ba, Tang tư cót rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta ba ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt nại giả, Bát rị ngỏa rị tóa hắt.

  Nhân vì thương xót hết thảy chúng sinh tuổi sống ngăn ngủi trong đời vị lai, muốn cho chúng sinh được tăng trưởng tuổi thọ mạng và lợi ích lớn, nên đức Thế Tôn đã bảo với ông Ðại Trí Huệ Diệu Cát Tường Bồ Tát để dạy phép rằng: giữa châu Diêm phù đề (thế giới này), hiện nay (thời giảm kết 9) sinh mạng của loài người, chỉ còn sống có trăm tuổi; với giữa con số đó, phần nhiều người gây làm ác nghiệp, nên lại bị tổn đức giảm kỷ mà phải thác yếu chết non, thành thử kẻ sống trăm tuổi chỉ còn phần ít! Tuy thế, nếu người có phước duyên là gặp được thần chú này đem lòng thành kính hoặc biên chép, hoặc cúng dường, hoặc đọc tụng thụ trì thì được thọ mạng tăng lên sống ngoài trăm tuổi và qua đời sau mau chứng quả Phật.
  -
  Quy y kính lễ Phật đà
  Tuổi Ngài vô lượng cả nhà in nhau
  Hào quang tỏa sáng khích khao
  Khắp cùng pháp giới tính sao cho cùng
  Quyết sanh về đến cõi chung
  Phước điền gieo hạt bón vun Bồ đề
  Thấm nhuần pháp nhũ Bồ đề
  Hoa khai kiết Phật ngồi kề Như lai
  Pháp thân thể vắng sơ khai
  Báo thân tánh tịnh trí Ngài vô biên
  Hóa thân ứng khắp mỗi miền
  Tịnh tâm tối thắng hành thiền quán thâm
  Thệ nguyền rộng lớn quy tâm
  Hư không vô tận tịnh tâm vô cùng
  Hoàn thành bổn nguyện khắp vùng
  An nhiên thanh tịnh cùng chung đạo tràng
Bình luận 0