Chú Phật Đại Nhật.Tỳ Lô Giá La

PARCHIN DRUWO

Chú Phật Đại Nhật.Tỳ Lô Giá La
Download
  • Om Namo Bhagavate Sarvate Gate, Varsuddhani Rajaya, Ta Tha Ga Ta Ya Arahate Sam Yak Sam Buddhaya, Ta Dya Tha Om Sodhani Sodhani Sarva Papam, Vishodani Suddhe Visuddhe, Sarwa Karma Avarana Visudhani Ya Soha.
Bình luận 0