Heruka Vajrasattva Mantra [For Purification] - H.H. Sakya Trizin

PARCHIN DRUWO

Heruka Vajrasattva Mantra [For Purification] - H.H. Sakya Trizin
Download
 • OM VAJRA HERUKA SAMAYA MANUPALAYA / HERUKA
  TVENOPATISHTHA / DRIDHO ME BHAVA / SUTO KAYO ME
  BHAVA / ANURAKTO ME BHAVA / SUPO KAYO ME BHAVA /
  SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA / SARVA KARMA SU
  CHAME / CHITTAM SHRIYAM KURU HUM / HA HA HA HA HO /
  BHAGAVAN / VAJRA HERUKA MAME MUNCHA / HERUKA
  BHAVA / MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT
Bình luận 0