351 ConVungLongTinNoiChua Pris

Huynh Christian Timothy

351 ConVungLongTinNoiChua Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-vung-long-tin-noi-chua/
  Con Vững Lòng Tin nơi Chúa
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  04/04/2023
  Theo Nhạc Điệu: Áo Mới Cà Mau
  Của: Thanh Sơn

  “Tôi sẽ nói về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Ngài là nơi nương náu của tôi, đồn lũy của tôi, Thiên Chúa của tôi! Tôi tin cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:2).

  1… 2… 3…
  Con vững lòng tin nơi Chúa.
  Nương náu Ngài mãi được bình an.
  Tình yêu Ngài yêu con đó,
  Tình thắm thiết mãi không đổi dời.

  Con vững lòng tin nơi Chúa.
  Con biết Ngài bảo bọc đời con.
  Đời con dù bao gian khó,
  Ngài dẫn dắt bước con không rời.

  Lời Chúa hứa ngàn xưa.
  Jesus yêu con vô cùng.
  Mai sau, giữa nơi mây trời
  con được gọi lên ở bên Ngài luôn.

  Thầm dặn lòng trung tín.
  Dẫu bao nhiêu cuộc đổi dời,
  bền một lòng theo Chúa.
  Con sẽ luôn sống vì Ngài thôi.

  Con vững lòng tin nơi Chúa.
  Tôn kính Ngài suốt cuộc đời con.
  Từ khi được đi theo Chúa,
  thì đã hứa sẽ không đổi lòng.

  Con vững lòng tin nơi Chúa.
  Ơn phước Ngài bảo bọc đời con.
  Đời con nguyện dâng lên Chúa.
  Nguyện xin Chúa giữ con không rời.

  1… 2… 3…
  Lời Chúa hứa ngàn xưa.
  Jesus yêu con vô cùng.
  Mai sau, giữa nơi mây trời
  con được gọi lên ở bên Ngài luôn.

  Thầm dặn lòng trung tín.
  Dẫu bao nhiêu cuộc đổi dời,
  bền một lòng theo Chúa.
  Con sẽ luôn sống vì Ngài thôi.

  Con vững lòng tin nơi Chúa.
  Tôn kính Ngài suốt cuộc đời con.
  Từ khi được đi theo Chúa,
  thì đã hứa sẽ không đổi lòng.

  Con vững lòng tin nơi Chúa.
  Ơn phước Ngài bảo bọc đời con.
  Đời con nguyện dâng lên Chúa.
  Nguyện xin Chúa giữ con không rời.

  Đời con nguyện dâng lên Chúa.
  Nguyện xin Chúa giữ con không rời.
Bình luận 0