TL014 DucChuaJesusDuocThoPhuongBoiCacNhaThongThai

Huynh Christian Timothy

TL014 DucChuaJesusDuocThoPhuongBoiCacNhaThongThai
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl014-duc-chua-jesus-duoc-tho-phuong-boi-cac-nha-thong-thai/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL014 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng
  bởi Các Nhà Thông Thái, Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô,
  và Thời Thơ Ấu của Ngài tại Na-xa-rét
  Ma-thi-ơ 2:1-23; Lu-ca 2:39-40
Bình luận 0