Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát - Om Vajra Sattva Hum (Om Benza Satto Hum)- Trì Tâm Chú

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát - Om Vajra Sattva Hum (Om Benza Satto Hum)- Trì Tâm Chú
Download
 • Thần chú Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát 100 chữ:

  – OM, VAIZA SATO SAMAYA, MANU PALAYA,
  VAIZA SATO TENOPA TISHA, DRI DRO MEY BHAWA,
  SUTO KAYO MEY BHAWA, SUPO KAYO MEY BHAWA,
  ANU RAKTO MEY BHAWA,
  SARWA SIDDHI MEM PRAYATSA SARWA KARMA SU TSA
  MEY TSI TAM SHRI YAM KURU HUM, HA HA HA HA HO,
  BHAGHAVAN SARVA TATHAGATA BENZA
  MA MEY MUN ZHA BEN ZHI BHAWA MAHA SAMAYA SATO AH

  Trì Tâm Chú: (dành cho hành giả đã được quán đảnh)

  OM VAJRA SATOA HUNG (108 lần )
  OM VAJRA SATO AH (21 lần) .

  Tác dụng của thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải. Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối. Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải mọi sự xui, hạn, nghiệp ác.

  Hành giả trì tụng với tâm chí thành tha thiết ,nương nhờ oai thần lực của ngài để giải trừ nghiệp chướng .Thật ra con người rất yếu đuối trước những cám dỗ của cuộc sống.Việc giữ giới giúp chúng ta không động tâm ,ngăn chặn những hành vi xấu ác.Nhưng việc tuân thủ giới luật là một chuyện vô cùng khó khăn,nhất là các giới nguyện của mật thừa.Nếu không có thần chú của ngài chắc chắn những hạnh nguyện vĩ đại của mật thừa sẽ không thể nào thực hiện được.

  Các tai nạn,thư ếm,tà thuật,sự xáo trộn trong quá trình tu tập khiến hành giả khó có thể trụ nổi trong luân hồi.
  Nguyện cho thần chú của Đức Thế Tôn Kim Cang Tát Đỏa tịnh hóa tâm thức của con cùng vô lượng chúng hữu tình khổ não

  Phiêm âm chú ra tiếng việt:

  ÔM BEN GIA SA TÔ SA MA DA, MA NU BA LA DA
  BEN GIA SÁT TÔ TÊ NÔ BA, TI THI RA ĐỜ RI ĐÔ MÊ BA QUA
  SU TÔ KHA DÔ MEI BA QUA, A NU RẮT TÔ MEI BA QUA, SU BÔ KHA DÔ MEI BA QUA
  SA RỜ QUA SÍT ĐI MEI BỜ RA DÁT SA, SA QUA KA MA SÚT SA MÊ
  TỜ SI TAM SỜ RI YAM CU RU HÙM, HA HA HA HA HÔ BA GA QUAN
  SA QUA TA THA GA TA HẬT RỊ ĐA DA, BEN GIA MA MEI MUN SA
  BEN GI BA QUA MA HA SA MA DA SÁT TÔ A HÙM PHÁT

  Còn Tâm Chú là: ÔM BEN GIA SÁT TÔ HÙM

  Phương pháp sám hối bằng Kim Cang Tát Đỏa là pháp tối vi diệu thù thắng nhất trong tất cả các Pháp Sám . Nó không chỉ cần thiết cho kẻ tu tập mà thôi mà ngay cả những kẻ không tin là có luân hồi , kiếp sau cũng nên thực hành Pháp này , vì Pháp tịnh hóa của Kim Cang Tát Đỏa có năng lực mạnh hơn các Nghiệp bất thiện ! Nó có thể che chở cho ta khỏi trải nghiệm những khó khăn , đau khổ do chư Nghiệp bất thiện mang tới , do vậy thực hành tịnh hoá Kim cang Tát Đỏa là việc nên làm ngay , xin chớ chần chờ.

  Đức Pabongka Dechen Nyingpo Đạo Sư của các Đạo Sư dòng Geluk có nói rằng : Nếu bạn giết 1 con dế hay con trùng mà không mà không tu hành tịnh hoá Kim Cang Tát Đỏa trong ngày đó , sức nặng của Nghiệp sẻ tăng gấp đôi ở ngày sau , , ngày thứ ba lại tăng gấp đôi và tới ngày thứ 15 sẻ nặng như giết 1 người .Ở ngày thứ 18 sẻ phát triển 131.072 lần . Và như vậy chúng ta thấy hằng tuần , tháng , năm ..... trôi qua chỉ một Nghiệp bất thiện nhỏ bé sẻ tăng nhân lên nhiều lần , rất nhiều lần như vậy , và trong đời chúng ta phàm phu thì tránh làm sao không mang Nghiệp ? Và chắc chắn sẻ trở thành kích thước của ngọn núi so với trái đất này . Và đến lúc chết , nó trở nên quá đổi nặng nề .....!

  Do đó có câu " Kẻ trí Nghiệp nặng cũng thành nhẹ , người ngu Nghiệp nhẹ cũng hoá nặng " , đó cũng là do chúng ta có biết thực hành Tịnh Hóa , Sám Hối hay không mà thôi . Và Sám Pháp , công năng mảnh liệt , thù thắng nhất là Kim Cang Tát Đỏa Sám
Bình luận 0