Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni - Võ Tá Hân phổ nhạc

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni - Võ Tá Hân phổ nhạc
Download
 • Theo Viên Nhơn Vãng Sanh có dẫn chứng Kinh Đại Tập nói rằng: “Nếu người tụng chú này một biến thì công đức cũng như lễ Kinh Đại Phật Danh sáu vạn năm ngàn bốn trăm biến (65.400), còn như phạm tội nặng đang đọa vào địa ngục A Tì mà nhứt tâm trì tụng chú này thì trong lúc mạng chung chắc đặng sanh về bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh bên cõi Tịnh Độ mà đặng thấy Phật A Di Đà".
  ---
  Nam Mô Phật Ðà Da
  Nam Mô Ðạt Ma Da.
  Nam Mô Tăng Dà Da.

  Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.
  ---
  GIẢI: Tạo tội hơn mười sát độ ấy, nghĩa là tội đã tạo quá hơn mười thế giới vi trần; kiếp hết lại sanh, nghĩa là cõi Ta Bà thế giới này khi đã hoại diệt, tội kia chưa hết, liền gởi sanh trong địa ngục ở thế giới phương khác. Cõi này thành rồi đời người tội nhơn kia trở về trong địa ngục phương này mà chịu khổ báo.
Bình luận 0