Heart Dhāraṇī of Avalokiteśvara Ekadaśamukha (Tibetan Great Compassionate Mantra)- Chú Đại Bi

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Heart Dhāraṇī of Avalokiteśvara Ekadaśamukha (Tibetan Great Compassionate Mantra)- Chú Đại Bi
Download
 • Thập Nhất Diện Tâm Chú của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
  (Chú Đại Bi )
  --
  Đấng Thế Tôn, Đức Phật, chú Đà Ra Ni này của Bồ Tát, được thấm đẫm năng lực lớn lao. Chỉ một lần trì tụng lập tức loại bỏ bốn nghiệp chủ yếu và giải thoát tất cả những chúng sinh phạm nghiệp của địa ngục vĩnh viễn. Người thực hành đạt được năng lực thế nào phụ thuộc vào những ai thực hành như miêu tả dưới đây.

  Sau đó, Bồ Tát thuyết rằng:
  Nếu có chúng sinh đọc tụng tên của tất cả các chư Phật hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu và hàng tỷ lần. Tuy nhiên, nếu có một chúng sinh khác đọc tên ta thậm chí chỉ một khoảnh khoắc ngắn, thì công đức của chúng sinh thứ hai sẽ ngang bằng với công đức tích lũy của chúng sinh thứ nhất. Vậy thì công đức sẽ lớn hơn bao nhiêu cho những chúng sinh tụng chú Đà Ra Ni này, ghi nhớ nó và thực hành nó như được miêu tả lúc này.

  ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། ༀ༌དྷ༌ར༌དྷ༌ར། དྷི༌རི༌དྷི༌རི། དྷུ༌རུ༌དྷུ༌རུ། ཨི༌ཊྚི༌ཝ༌ཊྚི། ཙ༌ལེ༌ཙ༌ལེ། པྲ༌ཙ༌ལེ༌པྲ༌ཙ༌ལེ། ཀུ༌སུ༌མེ༌ཀུ༌སུ༌མེ༌ཝ༌རེ། ཨི༌ལི༌མི༌ལི། ཙི༌ཏི༌ཛཱ༌ལ༌ཨ༌པ༌ན༌ཡེ༌སྭཱཧཱ ༎

  Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebhyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru Ite Vatte Cale Cale Pra Cale Pra Cale Kusume Kusume Vare Ili Mili Citijvala māpanāye Svāhā _()_

  Namo Ratna Trayaya,
  Namo Arya Jnana
  Sagara, Vairochana,
  Byuhara Jara Tathagataya,
  Arahate, Samyaksam Buddhaya,
  Namo Sarwa Tathagate Bhyay,
  Arhata Bhyah,
  Samyaksam Buddhe Bhyah,
  Namo Arya Avalokite
  shoraya Bodhisattvaya,
  Maha Sattvaya,
  Maha Karunikaya,
  Tadyata, Om Dara Dara,
  Diri Diri, Duru Duru
  Itte We, Itte Chale Chale,
  Purachale Purachale,
  Kusume Kusuma Wa Re,
  Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Soha
Bình luận 0